Psychotherapie in het basispakket

Psychotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket. Voorwaarde is dat u een actuele verwijzing heeft van uw huisarts of bedrijfsarts.
Per 1 januari 2022 vindt vergoeding van de therapie plaats via het zogenaamde Zorg Prestatie Model. Informatie hierover kunt u hier vinden:
https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Wij hebben met alle verzekeraars een contract afgesloten, behalve met Menzis en sublabels (Anderzorg, Hema, PMA, VinkVink). Dit betekent dat wij de nota rechtstreeks naar de verzekering sturen, die deze vervolgens aan ons vergoedt. De verzekeraar zal u een nota sturen van uw jaarlijks eigen risico (voor 2022 is dit 385,-, tenzij u voor een hoger risico hebt gekozen). Als u bij Menzis of sublabels bent verzekerd sturen wij de nota aan u, waarna u deze aan ons voldoet. U kunt vervolgens bij Menzis of sublabels de nota indienen, waarbij zij echter niet het volledige bedrag aan u vergoeden. Informeer vooraf naar welk deel u vergoed krijgt.

Toelichting bij kosten niet verzekerde zorg en no-show regeling

Tarieven ongecontracteerde zorg:
Voor verzekeraars waarmee wij geen contract hebben afgesloten hanteer we 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut.

Tarief consult zelfbetalers:
Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 45 minuten.

Het tarief voor no-show is: € 60,- per gemiste afspraak.

De betalingsvoorwaarden zijn:

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

De kosten voor coaching zijn op aanvraag